Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території села Красне Кобеляцького району Полтавської  області»

Відповідно до статті 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»,з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про СЕО, та необхідності здійснення СЕО замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів управління. Визначення обсягу СЕО дозволяє сфокусувати звіт на важливих питаннях охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для громадськості та зацікавлених сторін.

Враховуючи вище вказане,надаємо інформацію про визначення обсягу СЕО проекту містобудування «Генеральний план та план зонування території села КраснеКобеляцького району Полтавської області»

1) Замовник.

Виконавчий комітет Красненської сільської ради, Полтавська область, Кобеляцький район, с. Красне, вул. Вишнева, 28А, індекс 39236.

Виконавець – ФОП Дронь М.С.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівним проектом «Генеральний план та план зонування території села Красне Кобеляцького району Полтавської області» вирішуються основні принципові питання планування території населеного пункту.

Генеральний план та план зонування території села КраснеКобеляцького району Полтавської області, керуючись рішенням сорок сьомої сесії Красненської сільської ради від 29.04.2020 «Про надання дозволу на розроблення генерального плануз планом зонування території села КраснеКобеляцькогорайону Полтавської області» на виконання вимог договорів №018-20-ГП та 019-20-ГП, розробляється ФОП Дронь М.С. на замовлення виконавчого комітету Красненської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови територій населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план населеного пункту сприятиме в частині забезпечення надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація благоустрою населеного пункту тощо.

Вирішення стратегічної цілі щодо територіального розвитку населеного пункту  передбачається шляхом проведення аналізу території з визначенням резервів територій та допустимих видів їх використання.

Попередній аналіз виконано на основі використання геоінформаційних систем та технологій. Для створення ГІС застосовувалася ліцензійна програма Digitals.

Після розробки затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та діяльність на території населеного пункту села КраснеКобеляцького району Полтавської області.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Генеральний  план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

При розроблені генерального плану враховуються: «Схема планування території Полтавської області», розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013), інформація Публічної кадастрової карти, «Проекта планировки и застройки села Красное Кобелякского р-на, Полтавской области».

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території населеного пункту. Генеральним планом села КраснеКобеляцькогорайону Полтавської області розглядається можливість уточнення планувальної структури та забудови території населеного пунктуз забезпеченням його перспективного розвитку.

Даних щодо радіоактивного забруднення території села немає. Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, на території села немає. Несприятливі гідрометеорологічні явища (паводки, провали, зсуви) відсутні.Територія населеного пункту має сприятливі умови для будівництва і рівнинний рельєф.

На території населеного пункту відсутні об’єкти промисловості, які могли б здійснювати небезпечний вплив на населення. Виробничий комплекс представлений підприємствами IV-го класу шкідливості (СЗЗ – 100м), а саме господарським двором з сільськогосподарською технікою в південно-східній частині та зерноскладом в північній частині населеного пункту.Також, генеральним планом передбачено реконструкцію існуючого підприємства на півночі с. Красне. Дані території вже давно не використовуються, тому генеральним планом передбачено, що на даних територіях можливо розміщувати підприємство без екологічних наслідків. Зокрема, передбачено виділення нових територій в східній частині населеного пункту для розміщення підприємства IV класу шкідливостіз розміром СЗЗ 100 м.

Рельєф території села рівнинний.

Ґрунти чорнозем, підґрунтя – суглинок придатні для будівництва та зелених насаджень.

В період паводків населений пункт не затоплюється, заболоченість відсутня.

За екологічними чинниками територія знаходиться у сприятливому середовищі, яке забезпечується відсутністю джерел забруднення та наявністю зелених насаджень.

В межах населеного пункту наявні 4 водозабірні свердловини та 3водонапірні башти. Водозабірна свердловина з баштою, що розташовані в  західній частині населеного пункту підлягають до тампонажу. При розташуванні двох водозабірних свердловин в північній частині села, частково не витримується нормативний 1-й пояс зони санітарної охорони (розташовані поряд с громадськими та виробничими територіями).Одна інша водозабірні свердловини розташованав центральній частині, 1-й пояс зони санітарної охорони витримується.

На час складання проекту генерального плану в межах села населення забезпечене мережею водопостачання.

На території села Красне (на півдні), проектними рішеннями визначено місце під розміщення станції очищення стічних вод комунальної каналізації. Враховуючи рельєф с.Красне, проектом передбачено каналізування, по якому стоки самопливними та напірними мережами доправляються до очисних споруд. Для забезпечення надійного каналізування поверхневих стоків в місці, де це не можливо самопливним методом в результаті не відповідного ухилу рельєфу, передбачено розташування каналізаційних насосних станцій.

Проектом генерального плану передбачене використання на очисних спорудах села споруд механічного і біологічного очищення на біофільтрах, як найбільш екологічний вид очищення побутових стоків. Відповідно до додатку №12 державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. N 173 та ДБН Б.2.2-12:2019 прим. 5 таблиці 30 ДБН В.2.5-75:2013 санітарно-захисна зона споруд механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях продуктивністю до 0,2-0,5 тис.м3/добу складає 150 м.

Основні показники по каналізації:

– розрахункова витрата стоків (існуюча)– 73,36 тис. м3/рік, 0,201 тис. м3/добу;

– витрата стоків при розширенні на розрахунковий період – 75,19тис. м3/рік, 0,206 тис. м3/добу.

На території села дієвизначене місця для поховань. Проектними рішеннями передбачено поступове припинення поховань на діючому кладовищі, та визначене місце під нове (проектне) кладовище в північній частині населеного пункту і передбачене для обслуговування мешканців с.Красне.

4) Ймовірні наслідки:

Ймовірні наслідки діяльності – генеральний план розроблений відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

а) Для довкілля, у тому числі для населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – система господарсько-питного водопроводу. Каналізація – проектна, централізована;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

– акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б)Для територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти та території природно-заповідного фонду на території проектування відсутні, отже вплив не передбачається.

в)Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний плив відсутній.

5)Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Генеральним планом передбачається удосконалення планувальної структури населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природного середовища та збільшення його потенціалу за рахунок благоустрою територій зелених насаджень та організації паркових зон і зон відпочинку населення.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Генерального плану території, розділу «Оцінка екологічних умов просторового планування», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9)Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Виконавчий комітет Красненської сільської ради за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Красне, вул. Вишнева, 28А, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Кобеляцької районної ради http://radakob.gov.ua/

Додаток: основне креслення генерального плану на 1 арк. в 1 прим.

 

Сільський голова                                                                 Г.І.Зайченко