Атестація робочих місць за умовами праці

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а відповідно до ст. 153 Кодексу законів про працю України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця.

Держава гарантує право на пільги та компенсації працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Також, право на ряд пільг за роботу із шкідливими і важкими умовами праці визначений ст. 51, 76, 100 та 166 Кодексу законів про працю України.

Віднесення виробництв, робіт, професій та посад до категорії із шкідливими умовами праці та визначення права на пільги і компенсації працівникам за роботу в цих умовах залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 (із змінами) (далі – Порядок № 442) та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41.

Згідно з пунктом 1 Порядку № 442, атестація проводиться на підприємствах та в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 442 атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на 5 років.

До складу атестаційної комісії обов’язково залучається представник первинної профспілкової організації, а в разі її відсутності – уповноважена найманими працівниками особа. Саме атестаційна комісія складає перелік робочих місць, що підлягають атестації, визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організовує їх проведення.
Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах, на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня та інші пільги і компенсації (безкоштовне надання молока, доплати тощо) залежно від умов праці.

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 результати атестації використовуються підприємствами і організаціями також для здійснення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, а відповідно до п. 10 Порядку № 442 розробляються заходи щодо покращення умов праці та оздоровлення працівників.

Також можуть встановлюватись інші пільги та компенсації, не передбачені законодавством (частина 3 статті 7 Закону України «Про охорону праці»).

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству і зберігаються протягом 50 років.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких віднесено до переліку.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування списків на пенсію за віком на пільгових умовах та інші пільги і компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці покладається на Держпраці.

Консультації з зазначених питань надаються фахівцями Управління Держпраці у Полтавській області за адресою: каб. 521, вул. Пушкіна, 119, м. Полтава або за телефоном (0532) 50 03 65.

Головний державний інспектор
Управління Держпраці у Полтавській області
Білогуб А.Ф.